VPS.net优惠码:首月免费依然有效

前两天Cloud在VPS.net优惠码:内存升级优惠,cpu加倍一文中,提到vps.net的vps首月免费优惠已经结束了,此后了解了一下,虽然官网上现在已经没有了这项优惠,使用下面这枚优惠码首月仍然可以免费:

WHTFREE

这枚码以前发过,经测试目前仍然有效。

VPS.net的1个node的配置:

  • CPU            1.2 GHz
  • RAM           376 MB 已升级至512 MB
  • DISK           10 GB
  • Transfer    1TB

如果需要增加内存,每加$7.5,内存可以增加512M/份,可增加多份。(此优惠是短期的,随时可能结束)

Don`t copy text!